​הודעה בדבר אישורו של הסכם פשרה ומתן תוקף של פסק דין לפי חוק תובענות ייצוגיות, בעניין ת"צ 30380-04-119, שלו נ' אמ.אס.אן יזום ושיווק נדל"ן בע"מ

ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, כי ביום 20.8.20 אישר בית המשפט השלום בתל אביב ונתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה אשר נחתם בעניין הבקשה לאישור תובענה ייצוגית שבנדון.

עניינה של התובענה ובקשת האישור היא כי המשיבה לא קיימה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), בין היתר, מכיוון שלא קיבלה הסכמתם המפורשת בכתב של הנמענים ולא אפשרה להם להסיר עצמם באמצעות משלוח הודעות סירוב בדרך בה נשלחו ההודעות.

השאלות המהותיות שהוגדרו במסגרת בקשת האישור הן: האם המשיבה שלחה לנמענים הודעות פרסומת, ללא הסכמתם המפורשת מראש; האם הנמענים לא יכלו להסיר את עצמם בדרך שמאפשר להם החוק; האם המשיבה עומדת בהוראות חוק התקשורת; האם הנמנעים סבלו נזק בלתי ממנו כתוצאה מהתנהלותה של המשיבה.

בפסק דין מיום 20.8.20 אישר בית המשפט את הסכם הפשרה שנחתם בין הצדדים ונתן לו תוקף של פסק דין. תנאיו העיקריים של הסכם הפשרה יפורטו להלן. יצוין, כי להסדר הפשרה המקורי שהוגש הוגשו שתי התנגדויות, שבעקבותיהן שונה הסדר הפשרה, פעמיים, כאשר הנוסח השלישי הוא זה שאושר על ידי בית המשפט ועיקרי יוצגו להלן.

תמצית ועיקרי הסדר הפשרה

במסגרת הסכם הפשרה שאושר על ידי בית המשפט הוגדרה הקבוצה כדלקמן: "כל אדם אשר קיבל דבר פרסומת אשר שוגר על ידי אמ.אס.אן יזום ושיווק נדל"ן בע"מ בימים 9.7.2018 או 18.7.2018 או 14.8.2018 שנשלחו ממספר 052-9999981 בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לרבות מבלי שהמשיבה קיבלה הסכמה למשלוח ההודעה ו/או ציינה בהודעות את פרטי יצירת הקשר עמה לצורך מתן הודעת סירוב ו/או מבלי שהמשיבה הסירה אותו ו/או אפשרה לו להסיר את עצמו באופן בו נשלחה ההודעה".

במסגרת הסדר הפשרה, התחייבה המשיבה, במבט צופה פני עתיד, כי היא תבצע הליך וידוא טכנולוגי על פיו הודעות פרסומת יישלחו רק ללקוחות שנתנו הסכמתם לכך (כפי שקורה כבר היום, לגישת המשיבה); תוודא כי בכל העמודים המקוונים בהם ניתן להשאיר פרטים, תובהר הסכמתו של הלקוח לקבל מידע שיווקי מהמשיבה; תוודא את אי הישנות התקלה שהובילה לשליחת מסרונים לחברי הקבוצה דוגמת התובע חרף הבקשה להסיר את פרטיהם ממאגר הלקוחות שמקבלים הודעות שיווקיות; תדאג כי ההודעות השיווקיות שנשלחות ממנה מעתה יכללו את הפרטים המנויים בסעיף 30א(ה) לחוק התקשורת, ובכלל זה: כל הודעה תישא בכותרת גם את המילה "פרסומת", ויכללו בהודעה את שם החברה ופרטי יצירת קשר.

עוד נקבע בהסדר הפשרה כי נוכח הקושי לאתר את חברי הקבוצה (טענה שנתמכה מתצהיר מטעם המשיבה), חלף פיצוי כספי לחברי הקבוצה, תעביר המשיבה סך של 80,000 ש"ח לקרן למימון תובענות ייצוגיות, בתוך 30 ימים ממועד אישור הסדר הפשרה.

במסגרת פסק הדין נקבע כי המשיבה תישא בשכר טרחת ב"כ המבקש בסך של 30,000 בתוספת מע"מ; בגמול לתובע בסך של 6,750 ש"ח; בגמול לשני המתנגדים להסדר הפשרה המקורי (מר יוגב עזרא ועמותת אל-ספאם) בסך של 1,500 ש"ח עבור כל מתנגד; ובשכר טרחת ב"כ המתנגדת בסך של 7,500 ש"ח.

בית המשפט אישר את הסדר הפשרה ללא שמצא לנכון למנות בודק.

ויתור על תביעות

חבר קבוצה אשר אינו מעוניין כי יחול עליו הסדר הפשרה, רשאי לבקש מבית המשפט, בהתאם לסעיפים 11 או 18(ו) לחוק תובענות ייצוגיות, בתוך 45 ימים מיום פרסום הודעה זו, להתיר לו לצאת מן הקבוצה שעליה יחול ההסדר האמור, ובמקרה כזה הסכם פשרה זה לא יחול על חבר קבוצה שמסר הודעת פרישה. חברי קבוצה שלא ימסרו הודעת פרישה בתוך 45 יום ממועד פרסום מודעה זו ייחשבו לעניין הסכם זה כמי שנתנו את הסכמתם להכללתם בקבוצת התובעים המיוצגת ולהתקשרותם בהסכם זה ובכלל זה ייחשבו כמי שהתגבשו כלפיהם אוטומטית ויתור וסילוק סופיים ומלאים של כל עילות התובענה.

הנוסח המלא והמחייב של הסדר הפשרה עומד לעיון הקבוצה במשרדי ב"כ התובע, רח' לוי אשכול 31 רחובות, ובמשרדי ב"כ המשיבה, רח' הארבעה 28 תל אביב, בתיאום מראש בלבד.

תוכן מודעה זו אושר על ידי בית המשפט השלום בתל אביב בת"צ 30380-04-19 והמודעה מתפרסמת בהתאם להחלטתו.

תומר שקרצי, עו"דליאור חאיק, עו"ד
ב"כ המשיבהב"כ התובע המייצג